VEDTÆGTER FOR NUSTRUP RIDEKLUB


§1

Klubbens formål er at dyrke og fremme alsidig ridesport under kammeratlige former.

Klubbens navn: Nustrup Rideklub.

Forkortet: NUR

Klubbens hjemsted: Haderslev Kommune.


§2

Udgået

 

§3

I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. Medlemsskabet er gældende fra den dato, skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel og er først gældende, når der fra bestyrelsen foreligger en skriftlig bekræftelse herpå.

 

§4

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§5

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

Aktiv medlemskontingent opkræves månedligt for medlemmer der modtager undervisning og/eller har opstaldning. Øvrige aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt. Passive opkræves helårligt. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restance.


§6

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2-4 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Så vidt det er muligt er formanden og kassereren ikke på valg samme år.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og er medlemmer.

I en periode, hvor klubben står på stand-by, kan antallet af bestyrelsesmedlemmer være minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal sørge for de løbende forpligtelser i forhold til Haderslev Kommune, Ridecentret og andre interessenter og sikre, at der indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. På den efterfølgende generalforsamling besluttes om klubben skal nedlægges eller skal fortsætte.


§7

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §13.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og beslutningsreferat underskrives ved førstkommende bestyrelsesmøde.


§8

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde.

Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens §9.

Formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen kan meddeles fællesprokura.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 20. februar. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen indkaldes senest 14. dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben. Endvidere bekendtgøres, ved opslag i klubben senest 14 dage før generalforsamlingen, dagsordenen samt hvem der er på valg og om disse modtager genvalg. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsen aflægger beretning.

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

  4. Fastsættelse af medlemskontingent.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  7. Valg af bestyrelsessuppleanter.

  8. Valg af aktivitetsudvalg + henholdsvis 1 senior- og 1 juniorsuppleant.

  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

  10. Eventuelt.


§9

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger afgøres ved simpelt flertal, se dog §10 og §13.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.


§10

Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Regnskabsåret afsluttes den 31. december og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af på 2, på den ordinære generalforsamling, for 2 år af gangen, valgte revisorer.


§11A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning en finder sted.

 

§11B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

 

§11C

Udgået

 

§12

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsordenen. I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse og med 8 dages varsel.


§13

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være tilstede og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtage med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i distrikt 8 ved distriktets foranstaltning.

Generalforsamlingen kan beslutte at klubbens arbejde i en periode sættes på stan-by. Stand – by betyder i denne forbindelse at der ikke er aktiviteter i klubben.

 


                                                   Vedtaget på Generalforsamling d. 5. februar 2014.

                                                   Ændret vedtægter generaltforamling d. 6. februar 2017